Thuật Ngữ: Template [NEW]

Mẫu là gì?

Trong phát triển chủ đề WordPress, mẫu được định nghĩa là một phần của trang web được tạo bởi chủ đề WordPress.

Ví dụ: header.php là một mẫu mặc định được sử dụng trong hầu hết các chủ đề WordPress. Nó xác định vùng tiêu đề của các trang web do WordPress tạo ra. Tệp tiêu đề thường sẽ được tải trên tất cả các trang của trang web WordPress của bạn, cho phép các thay đổi được thực hiện đối với một tệp duy nhất, tệp này sẽ được áp dụng trên toàn bộ trang web.

Hầu hết các chủ đề WordPress đều có một số mẫu mặc định với mã để tạo đầu ra HTML cho các phần cụ thể của trang web.

  • Chính – index.php. Để hiển thị trang chủ của trang web.
  • Tiêu đề – header.php. Hiển thị phần tiêu đề.
  • Thanh bên – sidebar.php. Tạo đầu ra HTML cho thanh bên.
  • Chân trang – footer.php. Hiển thị chân trang.
  • Chủ đề Functions- functions.php. Chứa mã và các chức năng được sử dụng trong một chủ đề.
  • Bài đăng đơn – single.php. Hiển thị các trang bài đăng đơn lẻ.
  • Bình luận – comment.php. Hiển thị bình luận và biểu mẫu bình luận.

mẫu-wp

Các mẫu có thể được chồng lên nhau. Ví dụ, single.php có thể có các mẫu đầu trang, chân trang, thanh bên và nội dung được chèn vào đó. WordPress cho phép người dùng thêm bao nhiêu tùy thích. Một số chủ đề sẽ có chúng cho các vòng lặp tùy chỉnh và thậm chí cả thanh bên.

WordPress cũng có một hệ thống phân cấp các mẫu. Nếu một chủ đề không có single.php vì lý do nào đó thì WordPress sẽ tự động dự phòng cho một mẫu chung hơn như index.php.

Ngoài các mẫu này, mỗi chủ đề WordPress phải có một tệp kiểu có tên style.css.