Thuật Ngữ: Loop [NEW]

Vòng lặp là gì?

Loop, hay vòng lặp WordPress hoặc đơn giản là vòng lặp, là mã PHP hiển thị các bài đăng WordPress. Vòng lặp được sử dụng trong các chủ đề WordPress để hiển thị danh sách các bài đăng trong một trang web.

Bên trong vòng lặp có một số chức năng được vận hành theo mặc định để hiển thị các bài báo. Các nhà phát triển chủ đề có thể định dạng đầu ra bằng cách sử dụng các thẻ mẫu để tùy chỉnh cách mỗi bài đăng bên trong vòng lặp sẽ được hiển thị. Có một số thẻ Mẫu chỉ hoạt động bên trong vòng lặp WordPress và có thể được sử dụng để định dạng, sắp xếp và xuất bản dữ liệu bài đăng. Vòng lặp WordPress được cho là một trong những khía cạnh quan trọng nhất của mã WordPress và là cốt lõi của hầu hết các truy vấn theo cách này hay cách khác.

Hiểu về vòng lặp WordPress – Infographic

Chúng tôi đã tạo một đồ họa thông tin để phá vỡ vòng lặp WordPress khó hiểu cho người mới bắt đầu.

vòng lặp đồ họa thông tin

Nguồn wpbeginner

Một ví dụ về cách sử dụng vòng lặp WordPress đơn giản:

<?php

// checks if there are any posts that match the query
if (have_posts()) :

// If there are posts matching the query then start the loop
while ( have_posts() ) : the_post();

// the code between the while loop will be repeated for each post
?>

<h2 id="post-<?php the_ID(); ?>"><a href="<?php the_permalink() ?>" rel="bookmark" title="Permanent Link to <?php the_title(); ?>"><?php the_title(); ?></a></h2>

<p class="date-author">Posted: <?php the_date(); ?> by <?php the_author(); ?></p>

<?php the_content(); ?>

<p class="postmetadata">Filed in: <?php the_category(); ?> | Tagged: <?php the_tags(); ?> | <a href="<?php comments_link(); ?>" title="Leave a comment">Comments</a></p>

<?php

// Stop the loop when all posts are displayed
endwhile;

// If no posts were found
else :
?>
<p>Sorry no posts matched your criteria.</p>
<?php
endif;
?>