Thuật Ngữ: Custom backgrounds [NEW]

Nền tùy chỉnh là gì?

Nền tùy chỉnh là một tính năng chủ đề trong WordPress cho phép các nhà phát triển chủ đề hỗ trợ màu nền và tùy chỉnh hình ảnh. Nếu hỗ trợ nền tùy chỉnh được bật trong chủ đề, thì người dùng có thể tải lên hình nền của riêng họ để sử dụng với chủ đề hoặc chọn màu nền. Bạn có thể tìm thấy tùy chọn thay đổi màu nền hoặc thay đổi hình nền trong Giao diện trong thanh bên của Bảng điều khiển quản trị WordPress.

vẻ bề ngoài

Liên kết để thay đổi hoặc sửa đổi cài đặt được đặt tên là Nền và cung cấp các tùy chọn để tải lên hình nền tùy chỉnh hoặc chọn màu nền. Cũng có một bảng điều khiển ngay phía trên phần Tải lên để hiển thị bản xem trước về màu nền hoặc hình ảnh tùy chỉnh sẽ trông như thế nào. Trên nhiều chủ đề, tính năng này sẽ không được bật (chẳng hạn như đối với các chủ đề tùy chỉnh được tạo cho một trang web cụ thể thay vì các mẫu sẽ được sử dụng cho nhiều trang web). Các tính năng có thể được thêm vào các chủ đề và được kích hoạt bằng cách sửa đổi tệp functions.php. Quá trình này được hiển thị bên dưới.

Cách thêm hỗ trợ nền tùy chỉnh vào chủ đề WordPress

Để bật hỗ trợ nền tùy chỉnh, hãy thêm hàm add_theme_support () vào tệp functions.php của chủ đề với các tùy chỉnh sau.
Thí dụ:

$defaults = array(
'default-color' = '#EEEEEE',
'default-image' = get_template_directory_uri() .'/images/default_background.jpg',
'wp-head-callback' = '_custom_background_cb',
'admin-head-callback' = '',
'admin-preview-callback' = ''
);
add_theme_support( 'custom-background', $defaults );

Đảm bảo rằng bạn thay đổi tùy chọn hình ảnh mặc định, trong mảng mặc định để khớp với vị trí của hình ảnh mà bạn có trong chủ đề của mình.