LEMP cho VPS [Phần 1] – Cài đặt NGINX và PHP-FPM [NEW]

Với sự bùng nổ và số lượng người dùng NGINX không ngừng tăng lên, ngày nay NGINX ngày càng trở nên phổ biến hơn Apache nên nếu bạn sử dụng NGINX hiện nay thì không khó để tìm kiếm các bài hướng dẫn cấu hình. hình chi tiết.

Trong bài đăng này, tôi sẽ chỉ cho bạn cách cài đặt NGINX để tạo Máy chủ web và các cấu hình cần thiết. Hãy nhớ rằng, loạt bài này tôi sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng NGINX làm Máy chủ web Không phải máy chủ proxy để kết hợp với Apache vì vậy xin đừng nhầm lẫn.

I. Tại sao NGINX nhanh hơn Apache?

Hầu hết các Webserver ngày nay đều xử lý các câu truy vấn từ client đến server theo các luồng (bạn cứ hiểu luồng là một máy giúp nó xử lý câu truy vấn), và mỗi câu truy vấn của client sẽ do một máy chủ xử lý. luồng riêng biệt cho đến khi nó hoàn thành nhiệm vụ. Do đó, ổ cứng trên máy chủ sẽ mất nhiều thời gian hơn để giải phóng các luồng đã hoàn thành tác vụ, đồng thời việc tạo ra nhiều luồng cũng khiến máy chủ tiêu tốn nhiều tài nguyên (CPU, RAM).

NGINX ra đời để khắc phục nhược điểm đó, nó không phụ thuộc vào số lượng luồng trên máy chủ mà bạn sẽ có quyền chia tổng số luồng trên máy chủ thành số luồng. quy trình công nhân tùy chọn và các quy trình công nhân này sẽ lặp lại quy trình trong mỗi truy vấn được gửi đến máy chủ mà máy chủ không tạo luồng riêng.

LEMP cho VPS [Phần 1] – Cài đặt NGINX và PHP-FPM [NEW]

Các worker cũng không thể sử dụng nhiều tài nguyên và nó cũng không chặn lẫn nhau như Apache để giải phóng bộ nhớ vì nó sử dụng kỹ thuật Asynchronous Loading. Tức là nó sẽ được xử lý luân phiên trong một chu kỳ.

Còn nhiều cái nữa nhưng có lẽ trong bài viết này mình không thể đề cập hết được, nhưng mình chỉ cần các bạn biết tại sao NGINX lại mạnh hơn Apache.

xem thêm: NGINX khác Apache như thế nào.

II. Nạp các gói cần thiết

Trước hết, hãy nhớ rằng, loạt bài này được viết cho hệ điều hành CentOS 6.5 hoặc cao hơn, bạn cần một VPS sử dụng CentOS 6.5 và chưa cài đặt bất kỳ thứ gì.

Vì cả NGINX và PHP-FPM đều không có sẵn trong gói CentOS Yum mặc định, chúng tôi phải tải một gói bên ngoài.
Với gói này, bạn sẽ cài đặt NGINX 1.6.2 và PHP / PHP-FPM mới nhất.

Lần lượt chạy hai lệnh sau:

[bash]

# CentOS 32-Bit
rpm -Uvh http://download.fedoraproject.org/pub/epel/6/i386/epel-release-6-8.noarch.rpm
rpm -Uvh http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-6.rpm

# CentOS 64-Bit
rpm -Uvh http://download.fedoraproject.org/pub/epel/6/x86_64/epel-release-6-8.noarch.rpm
rpm -Uvh http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-6.rpm
[/bash]

Sau đó, tạo một tệp có tên nginx.repo trong thư mục /etc/yum.repos.d/ Sau đó sao chép đoạn mã sau vào:

[nginx]
name=nginx repo
baseurl=http://nginx.org/packages/centos/$releasever/$basearch/
gpgcheck=0
enabled=1

Nếu bạn muốn sử dụng phiên bản NGINX mới nhất, hãy sử dụng như sau:


[nginx]
name=nginx repo
baseurl=http://nginx.org/packages/mainline/centos/$releasever/$basearch/
gpgcheck=0
enabled=1

III. Cài đặt NGINX và PHP-FPM CODE

Trước khi cài đặt, vui lòng tiến hành tắt SELinux đi bằng cách mở tệp / etc / sysconfig / selinux Và tìm SELINUX= sau đó thay đổi nó như dưới đây:

SELINUX=disabled

Sau khi chỉnh sửa, gõ lệnh reboot để khởi động lại máy chủ và đăng nhập lại vào SSH.

Sau đó cài đặt NGINX và PHP và các mô-đun cần thiết:

[bash]yum –enablerepo = Nhắc, Nhắc-php56 cài đặt nginx php-fpm php-mysql php-common php-mbstring php-mcrypt php-gd[/bash]

Lưu ý thêm rằng nếu bạn cần cài đặt bất kỳ công cụ bổ sung nào sau này, cách tốt nhất là chạy lệnh yum như yum --enablerepo=remi,remi-php56 để có thêm chức năng, phiên bản mới hơn và tương thích với PHP 5.6

Một số tên ứng dụng bạn có thể muốn cài đặt

 • php-pecl-memcached – Máy chủ Memcached
 • php-pecl-memcache – phần mở rộng để chạy Memcached cho PHP
 • php-opcache – Zend Opcache
 • apcu – APC Opcode Cache

Đầu ra trả về:

Loaded plugins: fastestmirror
Setting up Install Process
Loading mirror speeds from cached hostfile
epel/metalink                      | 16 kB   00:00
 * base: centos.mirror.iweb.ca
 * epel: epel.mirrors.ovh.net
 * extras: centos.mirror.iweb.ca
 * remi: rpms.famillecollet.com
 * remi-php56: rpms.famillecollet.com
 * updates: centos.mirror.iweb.ca
base                           | 3.7 kB   00:00
epel                           | 4.4 kB   00:00
epel/primary_db                     | 5.3 MB   00:01
extras                          | 3.3 kB   00:00
extras/primary_db                    | 28 kB   00:00
nginx                          | 2.9 kB   00:00
nginx/primary_db                     | 35 kB   00:00
remi                           | 2.9 kB   00:00
remi/primary_db                     | 743 kB   00:00
remi-php56                        | 2.9 kB   00:00
remi-php56/primary_db                  | 168 kB   00:00
updates                         | 3.4 kB   00:00
updates/primary_db                    | 149 kB   00:00
Package php-mysql is obsoleted by php-mysqlnd, trying to install php-mysqlnd-5.6               .2-1.el6.remi.i686 instead
Resolving Dependencies
--> Running transaction check
---> Package nginx.i386 0:1.6.2-1.el6.ngx will be installed
---> Package php-common.i686 0:5.6.2-1.el6.remi will be installed
--> Processing Dependency: php-pecl-zip(x86-32) for package: php-common-5.6.2-1.               el6.remi.i686
--> Processing Dependency: php-pecl-jsonc(x86-32) for package: php-common-5.6.2-               1.el6.remi.i686
---> Package php-fpm.i686 0:5.6.2-1.el6.remi will be installed
---> Package php-gd.i686 0:5.6.2-1.el6.remi will be installed
--> Processing Dependency: gd-last(x86-32) >= 2.1.0-3 for package: php-gd-5.6.2-               1.el6.remi.i686
--> Processing Dependency: libvpx.so.1 for package: php-gd-5.6.2-1.el6.remi.i686
--> Processing Dependency: libt1.so.5 for package: php-gd-5.6.2-1.el6.remi.i686
--> Processing Dependency: libpng12.so.0 for package: php-gd-5.6.2-1.el6.remi.i6               86
--> Processing Dependency: libjpeg.so.62 for package: php-gd-5.6.2-1.el6.remi.i6               86
--> Processing Dependency: libgd.so.3 for package: php-gd-5.6.2-1.el6.remi.i686
--> Processing Dependency: libfreetype.so.6 for package: php-gd-5.6.2-1.el6.remi               .i686
--> Processing Dependency: libXpm.so.4 for package: php-gd-5.6.2-1.el6.remi.i686
--> Processing Dependency: libX11.so.6 for package: php-gd-5.6.2-1.el6.remi.i686
---> Package php-mbstring.i686 0:5.6.2-1.el6.remi will be installed
---> Package php-mcrypt.i686 0:5.6.2-1.el6.remi will be installed
--> Processing Dependency: libmcrypt.so.4 for package: php-mcrypt-5.6.2-1.el6.re               mi.i686
--> Processing Dependency: libltdl.so.7 for package: php-mcrypt-5.6.2-1.el6.remi               .i686
---> Package php-mysqlnd.i686 0:5.6.2-1.el6.remi will be installed
--> Processing Dependency: php-pdo(x86-32) = 5.6.2-1.el6.remi for package: php-m               ysqlnd-5.6.2-1.el6.remi.i686
--> Running transaction check
---> Package freetype.i686 0:2.3.11-14.el6_3.1 will be installed
---> Package gd-last.i686 0:2.1.0-3.el6.remi will be installed
--> Processing Dependency: libtiff.so.3 for package: gd-last-2.1.0-3.el6.remi.i6               86
--> Processing Dependency: libfontconfig.so.1 for package: gd-last-2.1.0-3.el6.r               emi.i686
---> Package libX11.i686 0:1.6.0-2.2.el6 will be installed
--> Processing Dependency: libX11-common = 1.6.0-2.2.el6 for package: libX11-1.6               .0-2.2.el6.i686
--> Processing Dependency: libxcb.so.1 for package: libX11-1.6.0-2.2.el6.i686
---> Package libXpm.i686 0:3.5.10-2.el6 will be installed
---> Package libjpeg-turbo.i686 0:1.2.1-3.el6_5 will be installed
---> Package libmcrypt.i686 0:2.5.8-9.el6 will be installed
---> Package libpng.i686 2:1.2.49-1.el6_2 will be installed
---> Package libtool-ltdl.i686 0:2.2.6-15.5.el6 will be installed
---> Package libvpx.i686 0:1.3.0-5.el6_5 will be installed
---> Package php-pdo.i686 0:5.6.2-1.el6.remi will be installed
---> Package php-pecl-jsonc.i686 0:1.3.6-1.el6.remi.5.6.1 will be installed
--> Processing Dependency: /usr/bin/pecl for package: php-pecl-jsonc-1.3.6-1.el6               .remi.5.6.1.i686
--> Processing Dependency: /usr/bin/pecl for package: php-pecl-jsonc-1.3.6-1.el6               .remi.5.6.1.i686
---> Package php-pecl-zip.i686 0:1.12.4-2.el6.remi.5.6 will be installed
---> Package t1lib.i686 0:5.1.2-6.el6_2.1 will be installed
--> Running transaction check
---> Package fontconfig.i686 0:2.8.0-5.el6 will be installed
---> Package libX11-common.noarch 0:1.6.0-2.2.el6 will be installed
---> Package libtiff.i686 0:3.9.4-10.el6_5 will be installed
---> Package libxcb.i686 0:1.9.1-2.el6 will be installed
--> Processing Dependency: libXau.so.6 for package: libxcb-1.9.1-2.el6.i686
---> Package php-pear.noarch 1:1.9.5-3.el6.remi will be installed
--> Processing Dependency: php-xml for package: 1:php-pear-1.9.5-3.el6.remi.noar               ch
--> Processing Dependency: php-posix for package: 1:php-pear-1.9.5-3.el6.remi.no               arch
--> Processing Dependency: php-cli for package: 1:php-pear-1.9.5-3.el6.remi.noar               ch
--> Running transaction check
---> Package libXau.i686 0:1.0.6-4.el6 will be installed
---> Package php-cli.i686 0:5.6.2-1.el6.remi will be installed
---> Package php-process.i686 0:5.6.2-1.el6.remi will be installed
---> Package php-xml.i686 0:5.6.2-1.el6.remi will be installed
--> Processing Dependency: libxslt.so.1(LIBXML2_1.0.24) for package: php-xml-5.6               .2-1.el6.remi.i686
--> Processing Dependency: libxslt.so.1(LIBXML2_1.0.22) for package: php-xml-5.6               .2-1.el6.remi.i686
--> Processing Dependency: libxslt.so.1(LIBXML2_1.0.18) for package: php-xml-5.6               .2-1.el6.remi.i686
--> Processing Dependency: libxslt.so.1(LIBXML2_1.0.13) for package: php-xml-5.6               .2-1.el6.remi.i686
--> Processing Dependency: libxslt.so.1(LIBXML2_1.0.11) for package: php-xml-5.6               .2-1.el6.remi.i686
--> Processing Dependency: libxslt.so.1 for package: php-xml-5.6.2-1.el6.remi.i6               86
--> Processing Dependency: libexslt.so.0 for package: php-xml-5.6.2-1.el6.remi.i               686
--> Running transaction check
---> Package libxslt.i686 0:1.1.26-2.el6_3.1 will be installed
--> Finished Dependency Resolution

Dependencies Resolved

================================================================================
 Package      Arch    Version           Repository   Size
================================================================================
Installing:
 nginx       i386    1.6.2-1.el6.ngx       nginx     343 k
 php-common     i686    5.6.2-1.el6.remi      remi-php56   1.0 M
 php-fpm      i686    5.6.2-1.el6.remi      remi-php56   1.3 M
 php-gd       i686    5.6.2-1.el6.remi      remi-php56   69 k
 php-mbstring    i686    5.6.2-1.el6.remi      remi-php56   955 k
 php-mcrypt     i686    5.6.2-1.el6.remi      remi-php56   41 k
 php-mysqlnd    i686    5.6.2-1.el6.remi      remi-php56   3.7 M
Installing for dependencies:
 fontconfig     i686    2.8.0-5.el6         base      186 k
 freetype      i686    2.3.11-14.el6_3.1      base      363 k
 gd-last      i686    2.1.0-3.el6.remi      remi      134 k
 libX11       i686    1.6.0-2.2.el6        base      591 k
 libX11-common   noarch   1.6.0-2.2.el6        base      192 k
 libXau       i686    1.0.6-4.el6         base      24 k
 libXpm       i686    3.5.10-2.el6        base      50 k
 libjpeg-turbo   i686    1.2.1-3.el6_5        base      177 k
 libmcrypt     i686    2.5.8-9.el6         epel      94 k
 libpng       i686    2:1.2.49-1.el6_2      base      184 k
 libtiff      i686    3.9.4-10.el6_5       base      339 k
 libtool-ltdl    i686    2.2.6-15.5.el6       base      45 k
 libvpx       i686    1.3.0-5.el6_5        base      490 k
 libxcb       i686    1.9.1-2.el6         base      115 k
 libxslt      i686    1.1.26-2.el6_3.1      base      451 k
 php-cli      i686    5.6.2-1.el6.remi      remi-php56   3.8 M
 php-pdo      i686    5.6.2-1.el6.remi      remi-php56   108 k
 php-pear      noarch   1:1.9.5-3.el6.remi     remi      375 k
 php-pecl-jsonc   i686    1.3.6-1.el6.remi.5.6.1   remi-php56   48 k
 php-pecl-zip    i686    1.12.4-2.el6.remi.5.6    remi-php56   273 k
 php-process    i686    5.6.2-1.el6.remi      remi-php56   54 k
 php-xml      i686    5.6.2-1.el6.remi      remi-php56   201 k
 t1lib       i686    5.1.2-6.el6_2.1       base      152 k

Transaction Summary
================================================================================
Install   30 Package(s)

Total download size: 16 M
Installed size: 46 M
Is this ok [y/N]: y^[[3~
Is this ok [y/N]: y
Downloading Packages:
(1/30): fontconfig-2.8.0-5.el6.i686.rpm                        | 186 kB   00:00
(2/30): freetype-2.3.11-14.el6_3.1.i686.rpm                      | 363 kB   00:00
(3/30): gd-last-2.1.0-3.el6.remi.i686.rpm                       | 134 kB   00:00
(4/30): libX11-1.6.0-2.2.el6.i686.rpm                         | 591 kB   00:00
(5/30): libX11-common-1.6.0-2.2.el6.noarch.rpm      | 192 kB   00:00
(6/30): libXau-1.0.6-4.el6.i686.rpm           | 24 kB   00:00
(7/30): libXpm-3.5.10-2.el6.i686.rpm           | 50 kB   00:00
(8/30): libjpeg-turbo-1.2.1-3.el6_5.i686.rpm       | 177 kB   00:00
(9/30): libmcrypt-2.5.8-9.el6.i686.rpm          | 94 kB   00:00
(10/30): libpng-1.2.49-1.el6_2.i686.rpm         | 184 kB   00:00
(11/30): libtiff-3.9.4-10.el6_5.i686.rpm         | 339 kB   00:00
(12/30): libtool-ltdl-2.2.6-15.5.el6.i686.rpm      | 45 kB   00:00
(13/30): libvpx-1.3.0-5.el6_5.i686.rpm          | 490 kB   00:00
(14/30): libxcb-1.9.1-2.el6.i686.rpm           | 115 kB   00:00
(15/30): libxslt-1.1.26-2.el6_3.1.i686.rpm        | 451 kB   00:00
(16/30): nginx-1.6.2-1.el6.ngx.i386.rpm         | 343 kB   00:00
(17/30): php-cli-5.6.2-1.el6.remi.i686.rpm        | 3.8 MB   00:01
(18/30): php-common-5.6.2-1.el6.remi.i686.rpm      | 1.0 MB   00:00
(19/30): php-fpm-5.6.2-1.el6.remi.i686.rpm                                      | 1.3 MB   00:00
(20/30): php-gd-5.6.2-1.el6.remi.i686.rpm                                      | 69 kB   00:00
(21/30): php-mbstring-5.6.2-1.el6.rem (63%) 16% [====            ] 0               (21/30): php-mbstring-5.6.2-1.el6.remi.i686.rpm     | 955 kB   00:00
(22/30): php-mcrypt-5.6.2-1.el6.remi.i686.rpm      | 41 kB   00:00
(23/30): php-mysqlnd-5.6.2-1.el6.remi.i686.rpm      | 3.7 MB   00:01
(24/30): php-pdo-5.6.2-1.el6.remi.i686.rpm        | 108 kB   00:00
(25/30): php-pear-1.9.5-3.el6.remi.noarch.rpm      | 375 kB   00:00
(26/30): php-pecl-jsonc-1.3.6-1.el6.remi.5.6.1.i686.rpm | 48 kB   00:00
(27/30): php-pecl-zip-1.12.4-2.el6.remi.5.6.i686.rpm   | 273 kB   00:00
(28/30): php-process-5.6.2-1.el6.remi.i686.rpm      | 54 kB   00:00
(29/30): php-xml-5.6.2-1.el6.remi.i686.rpm        | 201 kB   00:00
(30/30): t1lib-5.1.2-6.el6_2.1.i686.rpm         | 152 kB   00:00
--------------------------------------------------------------------------------
Total                      925 kB/s | 16 MB   00:17
warning: rpmts_HdrFromFdno: Header V3 DSA/SHA1 Signature, key ID 00f97f56: NOKEY
Retrieving key from file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-remi
Importing GPG key 0x00F97F56:
 Userid : Remi Collet 
 Package: remi-release-6.5-1.el6.remi.noarch (installed)
 From  : /etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-remi
Is this ok [y/N]: y
warning: rpmts_HdrFromFdno: Header V3 RSA/SHA256 Signature, key ID 0608b895: NOKEY
Retrieving key from file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-EPEL-6
Importing GPG key 0x0608B895:
 Userid : EPEL (6) 
 Package: epel-release-6-8.noarch (installed)
 From  : /etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-EPEL-6
Is this ok [y/N]: y
Running rpm_check_debug
Running Transaction Test
Transaction Test Succeeded
Running Transaction
Warning: RPMDB altered outside of yum.
 Installing : libjpeg-turbo-1.2.1-3.el6_5.i686 [##                               Installing : libjpeg-turbo-1.2.1-3.el6_5.i686 [#####                             Installing : libjpeg-turbo-1.2.1-3.el6_5.i686 [#######                            Installing : libjpeg-turbo-1.2.1-3.el6_5.i686 [#########                           Installing : libjpeg-turbo-1.2.1-3.el6_5.i686 [################                        Installing : libjpeg-turbo-1.2.1-3.el6_5.i686 [#######################                    Installing : libjpeg-turbo-1.2.1-3.el6_5.i686 [##############################                 Installing : libjpeg-turbo-1.2.1-3.el6_5.i686 [###############################                Installing : libjpeg-turbo-1.2.1-3.el6_5.i686 [###############################                Installing : libjpeg-turbo-1.2.1-3.el6_5.i686 [###############################                Installing : libjpeg-turbo-1.2.1-3.el6_5.i686 [###############################                Installing : libjpeg-turbo-1.2.1-3.el6_5.i686 [###############################                Installing : libjpeg-turbo-1.2.1-3.el6_5.i686 [###############################                Installing : libjpeg-turbo-1.2.1-3.el6_5.i686 [###############################                Installing : libjpeg-turbo-1.2.1-3.el6_5.i686 [###############################                Installing : libjpeg-turbo-1.2.1-3.el6_5.i686 [###############################                Installing : libjpeg-turbo-1.2.1-3.el6_5.i686                                            1/30
 Installing : freetype-2.3.11-14.el6_3.1.i686 [                                Installing : freetype-2.3.11-14.el6_3.1.i686 [####                              Installing : freetype-2.3.11-14.el6_3.1.i686 [########                            Installing : freetype-2.3.11-14.el6_3.1.i686 [############                          Installing : freetype-2.3.11-14.el6_3.1.i686 [#################                        Installing : freetype-2.3.11-14.el6_3.1.i686 [#####################                      Installing : freetype-2.3.11-14.el6_3.1.i686 [#########################                    Installing : freetype-2.3.11-14.el6_3.1.i686 [##############################                 Installing : freetype-2.3.11-14.el6_3.1.i686 [################################                Installing : freetype-2.3.11-14.el6_3.1.i686 [################################                Installing : freetype-2.3.11-14.el6_3.1.i686 [################################                Installing : freetype-2.3.11-14.el6_3.1.i686 [################################                Installing : freetype-2.3.11-14.el6_3.1.i686 [################################                Installing : freetype-2.3.11-14.el6_3.1.i686 [################################                Installing : freetype-2.3.11-14.el6_3.1.i686 [################################                Installing : freetype-2.3.11-14.el6_3.1.i686 [################################                Installing : freetype-2.3.11-14.el6_3.1.i686 [################################                Installing : freetype-2.3.11-14.el6_3.1.i686                                             2/30
 Installing : 2:libpng-1.2.49-1.el6_2.i686 [                                 Installing : 2:libpng-1.2.49-1.el6_2.i686 [#####                               Installing : 2:libpng-1.2.49-1.el6_2.i686 [##########                             Installing : 2:libpng-1.2.49-1.el6_2.i686 [##############                           Installing : 2:libpng-1.2.49-1.el6_2.i686 [###################                        Installing : 2:libpng-1.2.49-1.el6_2.i686 [#########################                     Installing : 2:libpng-1.2.49-1.el6_2.i686 [###########################                    Installing : 2:libpng-1.2.49-1.el6_2.i686 [#################################                 Installing : 2:libpng-1.2.49-1.el6_2.i686 [###################################                Installing : 2:libpng-1.2.49-1.el6_2.i686 [###################################                Installing : 2:libpng-1.2.49-1.el6_2.i686 [###################################                Installing : 2:libpng-1.2.49-1.el6_2.i686 [###################################                Installing : 2:libpng-1.2.49-1.el6_2.i686 [###################################                Installing : 2:libpng-1.2.49-1.el6_2.i686 [###################################                Installing : 2:libpng-1.2.49-1.el6_2.i686 [###################################                Installing : 2:libpng-1.2.49-1.el6_2.i686                                              3/30
 Installing : libvpx-1.3.0-5.el6_5.i686 [                                   Installing : libvpx-1.3.0-5.el6_5.i686 [##                                  Installing : libvpx-1.3.0-5.el6_5.i686 [#####                                 Installing : libvpx-1.3.0-5.el6_5.i686 [#######                                Installing : libvpx-1.3.0-5.el6_5.i686 [##########                              Installing : libvpx-1.3.0-5.el6_5.i686 [#############                             Installing : libvpx-1.3.0-5.el6_5.i686 [################                           Installing : libvpx-1.3.0-5.el6_5.i686 [###################                          Installing : libvpx-1.3.0-5.el6_5.i686 [#####################                         Installing : libvpx-1.3.0-5.el6_5.i686 [########################                       Installing : libvpx-1.3.0-5.el6_5.i686 [###########################                      Installing : libvpx-1.3.0-5.el6_5.i686 [##############################                    Installing : libvpx-1.3.0-5.el6_5.i686 [#################################                   Installing : libvpx-1.3.0-5.el6_5.i686 [###################################                  Installing : libvpx-1.3.0-5.el6_5.i686 [######################################                Installing : libvpx-1.3.0-5.el6_5.i686 [######################################                Installing : libvpx-1.3.0-5.el6_5.i686 [######################################                Installing : libvpx-1.3.0-5.el6_5.i686 [######################################                Installing : libvpx-1.3.0-5.el6_5.i686 [######################################                Installing : libvpx-1.3.0-5.el6_5.i686 [######################################                Installing : libvpx-1.3.0-5.el6_5.i686 [######################################                Installing : libvpx-1.3.0-5.el6_5.i686 [######################################                Installing : libvpx-1.3.0-5.el6_5.i686 [######################################                Installing : libvpx-1.3.0-5.el6_5.i686 [######################################                Installing : libvpx-1.3.0-5.el6_5.i686                                                4/30
 Installing : libX11-common-1.6.0-2.2.el6.noarch [#                              Installing : libX11-common-1.6.0-2.2.el6.noarch             5/30
 Installing : fontconfig-2.8.0-5.el6.i686                 6/30
 Installing : libtiff-3.9.4-10.el6_5.i686                 7/30
 Installing : libmcrypt-2.5.8-9.el6.i686                 8/30
 Installing : libxslt-1.1.26-2.el6_3.1.i686                9/30
 Installing : php-process-5.6.2-1.el6.remi.i686             10/30
 Installing : php-xml-5.6.2-1.el6.remi.i686               11/30
 Installing : php-cli-5.6.2-1.el6.remi.i686                              12/30
 Installing : 1:php-pear-1.9.5-3.el6.remi.noarch                            13/30
 Installing : php-common-5.6.2-1.el6.remi.i686              14/30

WARNING : These php-* RPM are not official Fedora / Red Hat build and
overrides the official ones. Don't file bugs on Fedora Project nor Red Hat.

Use dedicated forums http://forums.famillecollet.com/

 Installing : php-pecl-jsonc-1.3.6-1.el6.remi.5.6.1.i686         15/30
 Installing : php-pecl-zip-1.12.4-2.el6.remi.5.6.i686          16/30
 Installing : php-pdo-5.6.2-1.el6.remi.i686               17/30
 Installing : libXau-1.0.6-4.el6.i686                  18/30
 Installing : libxcb-1.9.1-2.el6.i686                  19/30
 Installing : libX11-1.6.0-2.2.el6.i686                 20/30
 Installing : libXpm-3.5.10-2.el6.i686                  21/30
 Installing : gd-last-2.1.0-3.el6.remi.i686               22/30
 Installing : t1lib-5.1.2-6.el6_2.1.i686                 23/30
 Installing : libtool-ltdl-2.2.6-15.5.el6.i686              24/30
 Installing : php-mcrypt-5.6.2-1.el6.remi.i686              25/30
 Installing : php-gd-5.6.2-1.el6.remi.i686                26/30
 Installing : php-mysqlnd-5.6.2-1.el6.remi.i686             27/30
 Installing : php-mbstring-5.6.2-1.el6.remi.i686             28/30
 Installing : php-fpm-5.6.2-1.el6.remi.i686                              29/30
 Installing : nginx-1.6.2-1.el6.ngx.i386                                30/30
----------------------------------------------------------------------

Thanks for using nginx!

Please find the official documentation for nginx here:
* http://nginx.org/en/docs/

Commercial subscriptions for nginx are available on:
* http://nginx.com/products/

----------------------------------------------------------------------
 Verifying : libtiff-3.9.4-10.el6_5.i686                                1/30
 Verifying : gd-last-2.1.0-3.el6.remi.i686                               2/30
 Verifying : php-pecl-jsonc-1.3.6-1.el6.remi.5.6.1.i686                        3/30
 Verifying : php-common-5.6.2-1.el6.remi.i686                             4/30
 Verifying : php-pecl-zip-1.12.4-2.el6.remi.5.6.i686                          5/30
 Verifying : libtool-ltdl-2.2.6-15.5.el6.i686                             6/30
 Verifying : libX11-1.6.0-2.2.el6.i686                                 7/30
 Verifying : libXau-1.0.6-4.el6.i686                                  8/30
 Verifying : php-pdo-5.6.2-1.el6.remi.i686                               9/30
 Verifying : libvpx-1.3.0-5.el6_5.i686                                10/30
 Verifying : nginx-1.6.2-1.el6.ngx.i386                                11/30
 Verifying : php-mcrypt-5.6.2-1.el6.remi.i686                             12/30
 Verifying : php-process-5.6.2-1.el6.remi.i686                            13/30
 Verifying : fontconfig-2.8.0-5.el6.i686                               14/30
 Verifying : libxcb-1.9.1-2.el6.i686                                 15/30
 Verifying : 1:php-pear-1.9.5-3.el6.remi.noarch                            16/30
 Verifying : php-gd-5.6.2-1.el6.remi.i686                               17/30
 Verifying : php-mbstring-5.6.2-1.el6.remi.i686                            18/30
 Verifying : freetype-2.3.11-14.el6_3.1.i686                             19/30
 Verifying : php-xml-5.6.2-1.el6.remi.i686                              20/30
 Verifying : 2:libpng-1.2.49-1.el6_2.i686                               21/30
 Verifying : libjpeg-turbo-1.2.1-3.el6_5.i686                             22/30
 Verifying : libX11-common-1.6.0-2.2.el6.noarch                            23/30
 Verifying : t1lib-5.1.2-6.el6_2.1.i686                                24/30
 Verifying : php-mysqlnd-5.6.2-1.el6.remi.i686                            25/30
 Verifying : libxslt-1.1.26-2.el6_3.1.i686                              26/30
 Verifying : libXpm-3.5.10-2.el6.i686                                 27/30
 Verifying : php-cli-5.6.2-1.el6.remi.i686                              28/30
 Verifying : php-fpm-5.6.2-1.el6.remi.i686                              29/30
 Verifying : libmcrypt-2.5.8-9.el6.i686                                30/30

Installed:
 nginx.i386 0:1.6.2-1.el6.ngx    php-common.i686 0:5.6.2-1.el6.remi  php-fpm.i686 0:5.6.2-1.el6.remi
 php-gd.i686 0:5.6.2-1.el6.remi   php-mbstring.i686 0:5.6.2-1.el6.remi php-mcrypt.i686 0:5.6.2-1.el6.remi
 php-mysqlnd.i686 0:5.6.2-1.el6.remi

Dependency Installed:
 fontconfig.i686 0:2.8.0-5.el6              freetype.i686 0:2.3.11-14.el6_3.1
 gd-last.i686 0:2.1.0-3.el6.remi             libX11.i686 0:1.6.0-2.2.el6
 libX11-common.noarch 0:1.6.0-2.2.el6          libXau.i686 0:1.0.6-4.el6
 libXpm.i686 0:3.5.10-2.el6               libjpeg-turbo.i686 0:1.2.1-3.el6_5
 libmcrypt.i686 0:2.5.8-9.el6              libpng.i686 2:1.2.49-1.el6_2
 libtiff.i686 0:3.9.4-10.el6_5              libtool-ltdl.i686 0:2.2.6-15.5.el6
 libvpx.i686 0:1.3.0-5.el6_5               libxcb.i686 0:1.9.1-2.el6
 libxslt.i686 0:1.1.26-2.el6_3.1             php-cli.i686 0:5.6.2-1.el6.remi
 php-pdo.i686 0:5.6.2-1.el6.remi             php-pear.noarch 1:1.9.5-3.el6.remi
 php-pecl-jsonc.i686 0:1.3.6-1.el6.remi.5.6.1      php-pecl-zip.i686 0:1.12.4-2.el6.remi.5.6
 php-process.i686 0:5.6.2-1.el6.remi           php-xml.i686 0:5.6.2-1.el6.remi
 t1lib.i686 0:5.1.2-6.el6_2.1

Complete!

Bật NGINX, PHP và thêm 2 ứng dụng này vào danh sách các ứng dụng tự động khởi động nếu máy chủ khởi động lại (gõ lần lượt các lệnh):

[bash]dịch vụ nginx bắt đầu
bắt đầu dịch vụ php-fpm
chkconfig php-fpm bật
chkconfig nginx bật[/bash]

Đầu ra trả về:

[[email protected] ~]# service nginx start
Starting nginx:                      [ OK ]
[[email protected] ~]# service php-fpm start
Starting php-fpm:                     [ OK ]
[[email protected] ~]# chkconfig php-fpm on
[[email protected] ~]# chkconfig nginx on

Kiểm tra phiên bản NGINX và PHP-FPM:

[bash]nginx -v
php-fpm -v[/bash]

[[email protected] ~]# php-fpm -v
PHP 5.6.1 (fpm-fcgi) (built: Oct 3 2014 07:29:26)
Copyright (c) 1997-2014 The PHP Group
Zend Engine v2.6.0, Copyright (c) 1998-2014 Zend Technologies
[[email protected] ~]# nginx -v
nginx version: nginx/1.6.2

Bây giờ đến địa chỉ http: // ip-of-vps và xem nó có hiển thị trang Chào mừng của NGINX hay không. Nếu nó hiển thị như bên dưới, thì nó đã thành công:

Cài NGINX, PHP 5, MySQL Server (LEMP) và phpMyAdmin trên Ubuntu [NEW]

Trang chào mừng của NGINX

IV. Đặt lại người dùng và nhóm để chạy PHP

Theo mặc định PHP-FPM sẽ chỉ định một người dùng có tên là apache và một nhóm có tên là apache để chạy nó, nhưng ở đây chúng tôi không sử dụng Apache mà là NGINX nên bạn cần mở tệp /etc/php-fpm.d/www.conf lên và tìm:

user = apache
; RPM: Keep a group allowed to write in log dir.
group = apache

Thay đổi thành

user = nginx
; RPM: Keep a group allowed to write in log dir.
group = nginx

Lưu và khởi động lại PHP-FPM

[bash]khởi động lại dịch vụ php-fpm[/bash]

Nếu bạn cần cách thiết lập người dùng cá nhân theo miền, tôi đã hướng dẫn bạn phần 7.

Tạm thời chúng ta kết thúc bài viết này tại đây, trong bài tiếp theo chúng ta sẽ đi vào bước tạo Virtual Host – hay còn gọi là thêm domain vào VPS đó.

Đánh giá nội dung này

Tiếp tục đọc trong bộ truyện