[Lập trình theme WordPress] Viết code cho single.php, page.php [NEW]Nếu ở các phần trước chúng ta viết code hiển thị nội dung ngoài trang chủ thì ở phần này chúng ta sẽ viết code cho 2 file sẽ được tải khi chúng ta xem chi tiết của trang đó. Đó là các tệp single.php và page.php.

Single.php là một tệp mẫu để hiển thị nội dung của bất kỳ loại bài đăng nào. Minh có mô hình sau:

  • Single.php
    • Trang.php
    • Duy nhất-[post-type].php

Điều này có nghĩa là nếu tệp page.php và các tệp đơn của từng loại bài đăng không có mặt, nó sẽ tải tệp single.php.

Mã cho single.php

Cấu trúc mã của tệp single.php gần giống với cấu trúc mã của tệp index.php, vì vậy bạn Vui lòng sao chép nội dung của tệp index.php vào single.phpthì chúng ta chỉ cần sửa lại một chút.

Sau đó tìm và xóa:

<?php thachpham_pagination(); ?>

Vì chức năng còn lại là phân trang ngoài trang chủ và trang lưu trữ nên cũng được nhưng trong single.php nó không hoạt động được nên bỏ đi cho gọn.

Tiếp tục tìm nội dung cuộc gọi đến tệp:

<?php get_template_part( ‘content’, get_post_format() ); ?>

Chèn đoạn văn này vào bên dưới nó để hiển thị hộp giới thiệu tác giả và danh sách các bình luận:


<?php get_template_part( ‘author-bio’ ); ?>
<?php comments_template(); ?>

Điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ gọi tệp author-bio.php, nhưng tệp này chúng ta chưa có, vì vậy hãy tạo một tệp có tên author-bio.php trong thư mục chủ đề và viết đoạn mã sau để tạo khuôn khổ. tác giả.


<div class="entry-footer">
<div class="author-box">
<div class="autor-avatar">
<?php echo get_avatar( get_the_author_meta( ‘ID’ ) ); ?>
</div>
<h3><?php printf(‘Written by <a href="%1$s">%2$s</a>’,
get_author_posts_url( get_the_author_meta(‘ID’) ),
get_the_author() ); ?></h3>
<p><?php echo get_the_author_meta( ‘description’ ); ?></p>
</div>
</div>

Bây giờ, hãy thử xem bài đăng và nó sẽ hiển thị tất cả các bình luận, thông tin tác giả và thông tin chi tiết về bài đăng đó.

[Lập trình theme WordPress] Viết code cho single.php, page.php [NEW]Sau đó coi như đã xong.

Mã cho page.php

Page.php là để hiển thị thông tin chi tiết về các Trang trong WordPress. Nó có phần giống với phần đơn, vì vậy hãy sao chép nội dung của tệp single.php và đưa nó lên trang. Nếu bạn muốn không hiển thị hộp nhận xét trên trang, bạn có thể xóa comment_template ().

Phần kết

Như vậy kể từ bài viết này, khi bạn click vào để xem chi tiết các bài viết hoặc trang trên website thì nó đã hiển thị nội dung bình thường rồi, vì đã khai báo mẫu đơn và mẫu trang cũng đã được khai báo.

Tiếp tục ở bài sau, chúng ta sẽ xây dựng giao diện cho các trang lưu trữ như category, tag, archive,… để nó hiển thị khi click vào xem phân loại.

5/5 – (1 phiếu bầu)

Tiếp tục đọc trong bộ truyện