[Học CSS] CSS là gì và vai trò của nó trên website [NEW]CSS là viết tắt của Cascading Style Sheets, nó là một ngôn ngữ được sử dụng để tìm và định dạng các phần tử được tạo bởi các ngôn ngữ đánh dấu (ví dụ: HTML). Bạn có thể hiểu một cách đơn giản rằng, nếu HTML đóng vai trò định dạng các phần tử trên website như tạo đoạn văn, tiêu đề, bảng biểu,… thì CSS sẽ giúp chúng ta thêm một chút “style” vào các phần tử HTML đó chẳng hạn như thay đổi màu trang, thay đổi màu văn bản, thay đổi cấu trúc, v.v. rất nhiều.

[Học CSS] CSS là gì và vai trò của nó trên website [NEW]

CSS hoạt động như một phần trang trí bổ sung cho văn bản được viết bằng HTML.

Cách thức hoạt động của CSS là nó sẽ tìm kiếm dựa trên các vùng chọn, vùng chọn có thể là tên của thẻ HTML, tên của ID, lớp hoặc nhiều loại khác. Sau đó, nó sẽ áp dụng các thuộc tính được thay đổi cho vùng chọn đó.

Cấu trúc một đoạn CSS

Chia sẻ kinh nghiệm tự học CSS [NEW]

Đoạn mã CSS bao gồm 4 phần như sau:

vùng chọn {
thuộc tính : giá trị;
thuộc tính: giá trị;
…..
}

Tức là nó sẽ được khai báo bằng một vùng chọn, khi đó các thuộc tính và giá trị sẽ nằm bên trong dấu ngoặc nhọn {}. Mỗi thuộc tính sẽ luôn có giá trị riêng, giá trị có thể là số hoặc tên giá trị trong danh sách CSS có sẵn. Phần giá trị và phần thuộc tính phải được phân tách bằng dấu hai chấm và mỗi dòng của phần khai báo thuộc tính sẽ luôn có dấu chấm phẩy ở cuối. Một lựa chọn có thể sử dụng các thuộc tính không giới hạn.

Giới thiệu về danh sách các thuộc tính CSS bạn có thể xem Tham chiếu CSS của Mozilla.

Phần kết

Ở phần đầu của loạt bài này, tôi chỉ muốn giới thiệu sơ qua về CSS để các bạn biết chúng ta đang học gì và nó sẽ được áp dụng như thế nào. Trong bài tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách nhúng CSS vào website để nó hoạt động.

5/5 – (3 phiếu bầu)

Tiếp tục đọc trong bộ truyện