[Git] Cách tạo một repository [NEW]

Kho (repository) có nghĩa là nơi bạn sẽ lưu trữ mã nguồn và người khác có thể nhân bản (clone) mã nguồn đó để hoạt động. Kho có hai loại là Kho lưu trữ cục bộ (Kho lưu trữ trên máy tính cá nhân) và Điều khiển từ xa Kho (Kho lưu trữ trên máy chủ từ xa).

Trong bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn bạn cách tạo kho lưu trữ cục bộ và kho lưu trữ từ xa (sử dụng Github) và làm việc với nó.

Tạo kho lưu trữ cục bộ

Trước hết, để tạo một kho, bạn cần truy cập vào thư mục của mã nguồn bằng lệnh cdsau đó sử dụng lệnh git init để khởi tạo kho lưu trữ trong thư mục đó. Trong ví dụ này, tôi sẽ tạo một thư mục mới để lưu trữ mã sau này và tạo một kho lưu trữ cho nó, tôi sẽ sử dụng lệnh git init tên_folder để nó tự khởi tạo thư mục.

$ git init git_example
Initialized empty Git repository in /home/thachpham/git_example/.git/

Trong đoạn trên, nó hiển thị thông báo rằng tôi đã tạo một kho lưu trữ Git trống tại đường dẫn như trên. Lưu ý rằng thư mục ẩn .git/ nơi nó sẽ chứa cài đặt Git cũng như lưu tất cả thông tin về kho lưu trữ, bạn không cần phải chạm vào thư mục .git/ đây.

Nếu kho lưu trữ của bạn đã có mã nguồn, bạn cần các tệp phải được trả về trạng thái Theo dõi để có thể làm việc với Git. Để điều này hoạt động, bạn sẽ cần sử dụng lệnh git add tên_fileco thể sử dụng * để thu thập tất cả. Sau đó, bạn có thể sử dụng lệnh git status để xem danh sách các tệp được theo dõi.

$ git add readme.txt
$ git status
On branch master
Initial commit
Changes to be committed:
 (use "git rm --cached <file>..." to unstage)
new file: readme.txt

Và sau khi tệp đã được đưa vào trạng thái theo dõi và nếu tệp được theo dõi, nó phải được đưa trở lại Khu vực dàn (giải thích trong bài tiếp theo) cũng bằng lệnh git add thì bạn có thể tiếp tục ủy thác (làm) để lưu ảnh chụp nhanh các thay đổi. Lệnh commit sẽ có cấu trúc git commit -m "Lời nhắn"bây giờ tất cả các tệp đều ở trạng thái theo dõi (tệp mới) hoặc một tệp đã được theo dõi nhưng có một thay đổi mới sẽ được cam kết.

$ git commit -m "First Commit"
[master (root-commit) 799db56] First Commit
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 readme.txt

Bây giờ bạn đã hoàn thành lần commit đầu tiên của các tệp mà bạn đã đưa vào kho lưu trữ, tôi sẽ nói rõ hơn về commit trong các bài viết sau. Tóm lại, bây giờ bạn đã có một kho mã nguồn Git trên máy của mình.

Tạo kho lưu trữ trên Github và làm việc

Đầu tiên bạn cần đăng nhập vào Github sau đó nhấn dấu + trên menu và chọn Kho lưu trữ mới.

[Git] Cách tạo một repository [NEW]

Bạn sẽ cần đặt tên cho kho lưu trữ của mình. Bạn có thể chọn loại lưu trữ như Công cộng (bất kỳ ai cũng có thể sao chép) và riêng (chỉ những người có thẩm quyền mới được nhân bản).

github-create-repository-02

Điền thông tin khi tạo Kho lưu trữ trên Github

Sau khi được tạo, nó sẽ đưa bạn đến một trang nơi bạn có thể tìm hiểu cách làm việc với kho lưu trữ mới được tạo. Và kho lưu trữ của bạn bây giờ sẽ có địa chỉ https://github.com/$user-name/$repositoryVí dụ https://github.com/thachphamblog/hoc-git.

Việc của bạn bây giờ là sao chép kho lưu trữ này vào máy tính bằng lệnh git clone địa_chỉ.

$ git clone https://github.com/thachphamblog/hoc-git
Cloning into 'hoc-git'...
warning: You appear to have cloned an empty repository.
Checking connectivity... done

Bây giờ hãy chuyển đến thư mục cây làm việc (thư mục bạn vừa sao chép kho lưu trữ) và cố gắng tạo một tệp có tên README.mdsau đó sử dụng lệnh git add để bao gồm tệp này trong Khu vực giai đoạn.

$ cd hoc-git
$ echo "# Huong dan Git co ban" > README.md
$ git add README.md
$ git commit -m "First commit on Github"
[master (root-commit) 6e729a4] First commit on Github
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 README.md

Tuy nhiên, sau khi commit, tệp cam kết vẫn sẽ không xuất hiện trong kho lưu trữ trên Github, bạn phải làm thêm một việc nữa, đó là sử dụng lệnh git push để đẩy các tệp đã cam kết sang Github. Lưu ý rằng bạn sẽ cần nhập tài khoản Github và mật khẩu của mình.

$ git push origin master
Counting objects: 3, done.
Writing objects: 100% (3/3), 244 bytes | 0 bytes/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0)
To https://github.com/thachphamblog/hoc-git
 * [new branch] master -> master

origin có nghĩa là tên từ xa (xem bài tiếp theo) và master là tên của chi nhánh, hai cái này mình sẽ giải thích rõ hơn trong bài riêng của nó. Bây giờ bạn có thể kiểm tra kho lưu trữ của mình trên Github.

github-create-repository-03

Kết quả sau khi đẩy mã nguồn đã cam kết lên Github

Bạn có thể thấy mỗi khi đẩy lên Github thì nó hiển thị thông báo quá dài, bạn có thể ẩn các thông báo đi nhưng chỉ hiển thị dòng khai báo tên người dùng và mật khẩu trên Github, bạn có thể thiết lập bằng lệnh này.

git config --global push.default simple

Tuy nhiên, nếu bạn không thích bị hỏi mật khẩu nữa, bạn có thể sử dụng SSH với Github, tôi sẽ nói về vấn đề này sau.

Phần kết

Giờ thì bạn đã biết cách tạo kho lưu trữ cho Git rồi phải không? Đơn giản vậy thôi, bây giờ để dễ dàng tiếp tục các bài sau bạn hãy tập tạo reposity trên máy tính và commit, hoặc bạn có thể sử dụng Github để tập đưa mã nguồn của mình vào repository cho thành thạo.

5/5 – (1 phiếu bầu)

Tiếp tục đọc trong bộ truyện