Giao thức SSH là gì và cách đăng nhập vào máy chủ Linux qua SSH [NEW]

SSH (viết tắt của Secure Socket Shell) là một giao thức mạng được sử dụng để đăng nhập vào một máy tính từ xa. Ví dụ, nếu bạn có một máy tính ở nhà được cài đặt Linux có cài đặt SSH, bạn có thể đăng nhập vào máy tính đó từ xa để quản lý dữ liệu. Dữ liệu bạn gửi hoặc nhận qua giao thức SSH sẽ được mã hóa lại để có thông tin an toàn hơn.

SSH trong máy chủ Linux

Khi bạn mua một VPS Linux hoặc một máy chủ vật lý có cài đặt Linux, bạn sẽ có thông tin đăng nhập qua giao thức SSH bao gồm:

  • IP máy chủ
  • Tên người dùng đăng nhập, chủ yếu là root
  • Mật khẩu người dùng, nếu tên người dùng của bạn là root thì mật khẩu này được gọi là mật khẩu gốc.
  • Cổng giao tiếp: 22, SSH mặc định sử dụng cổng 22.

Với thông tin đó, bạn sẽ có thể đăng nhập vào máy chủ Linux của mình.

Cách đăng nhập vào máy chủ Linux qua SSH

Đăng nhập từ Windows

Nếu bạn đang sử dụng hệ điều hành Windows trên máy tính và muốn đăng nhập vào máy chủ Linux thông qua SSH, bạn sẽ cần một phần mềm hỗ trợ việc này.

Phần mềm phổ biến nhất hiện nay là PuTTY, bạn chỉ cần tải về và chạy là sẽ có bảng đăng nhập vào máy chủ như hình bên dưới.

Giao thức SSH là gì và cách đăng nhập vào máy chủ Linux qua SSH [NEW]

Dòng khoanh đỏ là bạn sẽ nhập địa chỉ IP của máy chủ, cổng mặc định là 22, bạn chỉ chỉnh sửa được nếu chắc chắn máy chủ của mình sử dụng cổng mạng khác.

Đăng nhập từ Linux / macOS

Nếu bạn sử dụng hệ điều hành Linux hoặc macOS thì đã có công cụ Terminal có thể chạy các lệnh Unix. Tại Terminal, bạn sử dụng lệnh sau để đăng nhập:

ssh [email protected]

Trong đó root là tên người dùng trên máy chủ và 123.45.67.8 là địa chỉ IP của máy chủ. Trong trường hợp bạn sử dụng cổng mạng không phải cổng 22, bạn sẽ cần khai báo số cổng với tham số -p, ví dụ:

ssh [email protected] -p 2222

Cài đặt SSH trên Linux

Nếu bạn tự cài đặt hệ điều hành Linux trên một máy chủ (thường là máy chủ riêng), nó thường là mặc định trong hệ điều hành không tích hợp sẵn SSH. Do đó, bạn cần cài đặt giao thức SSH trên máy.

Đối với RHEL / CentOS

yum -y install openssh-server openssh-clients
chkconfig sshd on
service sshd start

Đối với Ubuntu / Debian

sudo apt install openssh-client
sudo apt install openssh-server

Tìm hiểu thêm:

  • 3 cách bảo mật SSH cho máy chủ Linux.
  • Sử dụng SSH Key để đăng nhập SSH không cần mật khẩu.

Đánh giá nội dung này