EasyEngine – Cài đặt EasyEngine lên máy chủ Linux [NEW]

Trước khi cài đặt tập lệnh EasyEngine trên máy chủ, hãy đảm bảo rằng Máy chủ không được cài đặt bất kỳ phần mềm nàohoặc Máy chủ MySQL chưa được cài đặt. Trong ngắn hạn, một máy chủ hoàn toàn mới.

Cài đặt EasyEngine cũng rất nhanh, trước tiên chúng ta sao chép script EasyEngine từ kho của họ và cài đặt script bằng lệnh sau.

$ apt-get update && apt-get install sudo ca-certificates -y && wget -qO ee rt.cx/ee && sudo bash ee v3.8.1

Nó sẽ yêu cầu bạn nhập tên và email của bạn (2 thông số này sẽ được áp dụng khi bạn cài đặt một trang web WordPress mới sau này).

EasyEngine – Cài đặt EasyEngine lên máy chủ Linux [NEW]

Sau khi cài đặt xong EasyEngine, bạn sẽ thấy thông báo này.

For EasyEngine (ee) auto completion, run the following command
source /etc/bash_completion.d/ee_auto.rc
EasyEngine (ee) installed/updated successfully
EasyEngine (ee) help: http://docs.rtcamp.com/easyengine/

Tạm thời, chúng ta sẽ đi đến điểm này trong bài viết này, trong bài tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu các lệnh để thêm một trang web vào EasyEngine và nó sẽ tự động cài đặt phần mềm phù hợp với thiết lập. Lưu ý là sau khi cài đặt tương tự như trong bài viết này, máy chủ của bạn vẫn chưa có webserver nên truy cập bằng IP sẽ không vào được.

Đánh giá nội dung này

Tiếp tục đọc trong bộ truyện