Cài Google Pagespeed vào máy chủ Ubuntu [NEW]

Cài đặt Google Pagespeed trên Ubuntu có vẻ dễ dàng hơn cài đặt Google Pagespeed trên máy chủ CentOS 6.x, đặc biệt nếu đang sử dụng NGINX, bạn vẫn có thể cài đặt lại phiên bản NGINX bao gồm ngx_pagespeed một cách dễ dàng mà không sợ bị lỗi.

Xem thêm:

  • Cài đặt Apache + PHP 5 + MySQL trong Ubuntu
  • Cài đặt NGINX + PHP5 FPM + MySQL trong Ubuntu
  • EasyEngine – tập lệnh để tự động cài đặt NGINX cho Ubuntu (được khuyến nghị)

Cài đặt mod_pagespeed cho Apache trên Ubuntu

Đầu tiên, tải mod_pagespeed xuống máy chủ bằng các lệnh bên dưới:

32-bit:

[bash]

đĩa CD
wget https://dl-ssl.google.com/dl/linux/direct/mod-pagespeed-stable_current_i386.deb
[/bash]

64-bit:

[bash]

đĩa CD
wget https://dl-ssl.google.com/dl/linux/direct/mod-pagespeed-stable_current_amd64.deb
[/bash]

Tiếp theo, cài đặt mô-đun này trong Apache:

[bash]

sudo dpkg -i mod-pagespeed – *. deb
sudo apt-get -f cài đặt
[/bash]

Khởi động lại Apache:

[bash]

khởi động lại dịch vụ apache2
[/bash]

Bây giờ truy cập vào trang web, nhấn Ctrl + U để xem nguồn để kiểm tra kết quả:

Cài Google Pagespeed vào máy chủ Ubuntu [NEW]

Đường dẫn của tệp cấu hình mod_pagespeed trong Apache trên Ubuntu là /etc/apache2/mods-available/pagespeed.confsau đó bạn có thể cấu hình lại ở đây.

Cài đặt ngx_pagespeed cho NGINX trên Ubuntu

Cài đặt NGINX có bao gồm ngx_pagespeed

nếu bạn Nếu đang sử dụng EasyEngine, bạn không cần thực hiện bước này bởi vì nó có sẵn. Nếu bạn đã cài đặt NGINX trên máy chủ theo cách thủ công, vui lòng cập nhật NGINX lên phiên bản bao gồm mô-đun ngx_pagespeed.

Nhập các lệnh sau:

[bash]

add-apt-repository -y ppa: rtcamp / nginx
apt-get cập nhật
[/bash]

Sau đó cài đặt lại phiên bản NGINX có bao gồm ngx_pagespeed:

[bash]apt-get cài đặt nginx-custom[/bash]

Định cấu hình ngx_pagespeed

Tạo tệp /etc/nginx/conf.d/pagespeed.conf với nội dung:


# Turning the module on and off
pagespeed on;

# Configuring PageSpeed Filters
pagespeed RewriteLevel PassThrough;

# Needs to exist and be writable by nginx. Use tmpfs for best performance.
pagespeed MemcachedServers "127.0.0.1:11211";
pagespeed FileCachePath /var/ngx_pagespeed_cache;

# PageSpeed Admin
pagespeed StatisticsPath /ngx_pagespeed_statistics;
pagespeed GlobalStatisticsPath /ngx_pagespeed_global_statistics;
pagespeed MessagesPath /ngx_pagespeed_message;
pagespeed ConsolePath /pagespeed_console;
pagespeed AdminPath /pagespeed_admin;
pagespeed GlobalAdminPath /pagespeed_global_admin;

# PageSpeed Cache Purge
pagespeed EnableCachePurge on;
pagespeed PurgeMethod PURGE;

Tiếp tục tạo tệp /etc/nginx/common/pagespeed.conf với nội dung (đây là tệp cấu hình mà sau này bạn sẽ cần tùy chỉnh để bật / tắt mô-đun Pagespeed):


# Ensure requests for pagespeed optimized resources go to the pagespeed handler
# and no extraneous headers get set.
location ~ ".pagespeed.([a-z].)?[a-z]{2}.[^.]{10}.[^.]+" {
add_header "" "";
}
location ~ "^/pagespeed_static/" { }
location ~ "^/ngx_pagespeed_beacon$" { }

# HTTPS Support
# pagespeed FetchHttps enable;

# PageSpeed Filters
# CSS Minification
# pagespeed EnableFilters combine_css,rewrite_css;

# JS Minification
# pagespeed EnableFilters combine_javascript,rewrite_javascript;

# Images Optimization
#pagespeed EnableFilters lazyload_images;
#pagespeed EnableFilters rewrite_images;
#pagespeed EnableFilters convert_jpeg_to_progressive,convert_png_to_jpeg,convert_jpeg_to_webp,convert_to_webp_lossless;

# Remove comments from HTML
#pagespeed EnableFilters remove_comments;
# Remove WHITESPACE from HTML
#pagespeed EnableFilters collapse_whitespace;

# CDN Support
#pagespeed MapRewriteDomain cdn.example.com www.example.com;

Sau đó, mở tệp cấu hình miền trong / etc / nginx / sites-available / và chèn đoạn này trước } ở cuối tệp:

include common/pagespeed.conf;

Và khởi động lại NGINX

[bash]khởi động lại dịch vụ nginx[/bash]

Và kiểm tra mã nguồn trang web

Cài Google Pagespeed vào máy chủ Ubuntu [NEW]

Phần kết

Trong phần này, bạn có thể dễ dàng cài đặt Google Pagespeed trên máy chủ của mình và đảm bảo rằng nó đang hoạt động. Trong các bài viết tiếp theo, bạn sẽ hiểu thêm về ý nghĩa của các mô-đun trong Google Pagespeed và cách bật / tắt các mô-đun đó.

Đánh giá nội dung này

Tiếp tục đọc trong bộ truyện