[Apache] Đặt mật khẩu cho thư mục [NEW]

Trong Apache Webserver, nó có một tính năng khá hay và độc đáo để chúng ta bảo vệ một thư mục nhạy cảm nào đó khỏi sự truy cập bất hợp pháp từ bên ngoài, đó là module mod_auth được xây dựng trong. Tính năng này sẽ có tác dụng tạo một lớp bảo vệ với bất kỳ tên người dùng và mật khẩu nào cho thư mục.

Trong hướng dẫn này, bạn có thể thực hiện trên Máy chủ được chia sẻ hoặc máy chủ của riêng bạn, miễn là máy chủ của bạn sử dụng Máy chủ web Apache.

Thử nghiệm

Hướng dẫn thiết lập

Đầu tiên bạn truy cập vào địa chỉ http://tools.dynamicdrive.com/password/ và nhập tên người dùng ở bên tay trái và mật khẩu ở bên tay phải để thiết lập. Nếu muốn sử dụng nhiều tên người dùng & mật khẩu, bạn có thể khai báo nhiều dòng.

[Apache] Đặt mật khẩu cho thư mục [NEW]

Bây giờ nó sẽ trả về nội dung của tệp .htaccess mà bạn cần đưa vào thư mục để bảo vệ và nội dung của tệp .htpasswd.

htpasswd-step02

Bây giờ thực hiện các bước sau theo trình tự:

  • Sao chép nội dung trong phần .htpasswd và tạo một tệp có tên .htpasswd, sau đó đưa nội dung đó vào.
  • Tải tệp .htpasswd lên một thư mục trên máy chủ (phải nhớ đường dẫn).
  • Sao chép nội dung của phần .htaccess và đưa vào tệp có tên .htaccess, chỉnh sửa dòng AuthUserFile /home/mysite/.htpasswd đến vị trí lưu tệp .htpasswd trên máy chủ bạn vừa tải lên.
  • Tải tệp .htaccess lên thư mục cần bảo vệ.

Nếu có thể, bạn nên đặt tệp .htpasswd bên ngoài thư mục / public_html càng nhiều càng tốt.

Bây giờ, hãy truy cập vào thư mục trang web nơi bạn vừa đặt tệp .htaccess và ghi lại kết quả.

Đánh giá nội dung này